Hokitika Badminton Club

Kaye Mitchell
Ph (03) 755 6880